Žurnalistai tiki, kad "ateitis atneš puikių galimybių bei esminių pokyčių"

pagal | 2009/05/24

Apie tai gegužės 15-17 dienomis buvo labai daug diskutuota Europos žurnalistų federacijos kasmetiniame susirinkime Bulgarijoje.

Nesinori detalizuoti visų diskusijų, tačiau artu su kitų šalių kolegomis svarbiausius klausimus ir savo mintis sudėjme į bendrą rezoiuciją. Gal kam bus ir įdomu sužinoti Europos žurnalistų poziciją apie žurnalistikos laukiančius iššūkius.

Žurnalistai – permainų priešakyje

Europos žurnalistų federacijos (EŽF)
Varnos deklaracija

Varna, Bulgarija
2009 m. gegužės 16 d.

Dramatiškas žiniasklaidos ekonomikos pertvarkymas visame pasaulyje ir ypač Europoje kelia rimtų klausimų visiems žurnalistikos ir žiniasklaidos sektoriaus dalyviams.

Technologijos, kurių pagalba žmonės gali kurti ir keistis turiniu, išmuša pagrindą iš po kojų žiniasklaidai, aptarnaujančiai jų bendruomenes. „Blog’ai“ ir socialiniai tinklai, atskleidžiantys naujas pasaulio sritis, išstumia kitas tradicines žiniasklaidos priemones, ypač laikraščius.

Žiniasklaidos priemonių rinkos žlunga. Reklamos persikėlimas į internetą ir naujoji vartotojų karta, turinti mažiau laiko laikraščiams ir tradicinei televizijai, sukėlė paniką sektoriuje, kuris atleidinėja darbuotojus ir mažina redakcines išlaidas žurnalistikos kokybės ir demokratinio pliuralizmo silpnėjimo sąskaita.

Pastarųjų mėnesių krizė Europos žurnalistikos ir žiniasklaidos srityse dėl darbuotojų pastangų išspausti dar didesnius pelnus iš šio sektoriaus dramatiškai gilėjo dėl dabartinės ekonominės recesijos. Tačiau žiniasklaidos krizė Europoje, kurios liudininkais mes esame, prasidėjo jau prieš kelerius metus ir anksčiau už dabartinę recesiją.

Krizė turi dramatišką poveikį Europos politinio, socialinio ir demokratinio gyvenimo nušvietimui žiniasklaidoje. Išnyko pusiausvyra tarp sektoriaus žiniasklaidos ir valstybės finansuojamų tarnybų, ypač transliuotojų, kurie tradiciškai teikė pliuralistinę ir įvairią informaciją Europos piliečiams.

Nebėra ir jokių garantijų, kurios užtikrintų žiniasklaidos pliuralizmą. Privatus sektorius daugiau nebegali garantuoti informavimo paslaugų, kurios buvo pagrindinės išsaugant ir stiprinant demokratijos standartus Europoje, teikimo.

Tuo pat metu visuomeniniai transliuotojai taip pat išgyvena savo krizę ir toliau kenčia smarkų politinį spaudimą. Pagrindinėje Europos žiniasklaidoje vienodą ypatingą spaudimą patiria tiek valstybinės, tiek privačios žiniasklaidos priemonės.

Ši krizė nėra trumpalaikė. Tradicinės žiniasklaidos žlugimo mastas Jungtinėse Amerikos Valstijose labai sukrėtė žiniasklaidos atstovus ir valstybines institucijas. Beveik nėra jokių abejonių, kad anksčiau ar vėliau ir Europa patirs rinkos pertvarkymo pasekmes.

Šis pokytis yra neišvengiamas ir sudaro galimybę sukurti atviresnes, aktyvesnes ir labiau informuotas bendruomenes, tačiau taip bus tik tuo atveju, jeigu bus apsaugoti profesiniai ir visuomeniniai žurnalistikos tikslai – skatinti, šviesti ir teikti informaciją viešoms diskusijoms bei reikalauti, kad tie, kas visuomenėje vykdo valdžios įgaliojimus, prisiimtų atsakomybę. Žurnalistika – tai mechanizmas, kurio pagalba galima ištirti ir patikrinti korupciją bei palaikyti atviras visuomenes.

Europos žurnalistų federacija, atsižvelgdama į tokią sudėtingą situaciją, mano, kad žurnalistai privalo būti nacionalinių ir tarptautinių diskusijų apie pagrindinį vaidmenį, kurį atlieka žiniasklaida visoje Europoje kuriant stabilumo, socialinio teisingumo ir sąžiningumo principais pagrįstą demokratiją, centre.

Žurnalistai ir jų sąjungos yra pasiryžę ginti darbo sąlygas, profesinius standartus ir sąjungų teises, nes visa tai yra gyvybiškai būtina demokratinei žiniasklaidai. Mes esame įsitikinę, kad žurnalistų ir žiniasklaidos profesionalumas, kaip Europos žiniasklaidos kūrybiškumo esmė, turi būti ginamas, puoselėjamas ir skatinamas.

Atsižvelgdama į tai, EFŽF organizuoja pasaulinę kampaniją, skirtą viešųjų paslaugų vertybėms žiniasklaidoje ir žurnalistikos kokybei atkurti, įgyvendinant Etiškos žurnalistikos iniciatyvą ir vadovaujantis toliau išvardytais principais:

1. EŽF toliau priešinsis visoms cenzūros ir savicenzūros formoms, kurios stabdo pažangą. Demokratija nebus įmanoma, jeigu vyriausybės nesukurs teisinių ir reguliavimo sąlygų, leidžiančių žurnalistams laisvai dirbti.

2. Žurnalistika turi būti patikima ir įtikinama, o tam reikia investicijų į darbo vietas ir į darbą, kurį dirba žurnalistai, bei užtikrinti saugias socialines ir darbo sąlygas. Visų – nuolatinį darbą turinčių ir laisvai samdomų – žurnalistų teisė į tinkamas darbo sąlygas ir įstatymų saugomas autoriaus teises ir profesinį statusą yra kokybiškos žurnalistikos garantas.

3. Būtina aktyviau kelti kvalifikaciją ir tobulintis – ypač tose visuomenėse, kurios siekia suformuoti atviresnes, labiau pliuralistines ir reprezentatyvias vyriausybes.

4. Įvairių žiniasklaidos priemonių suartėjimas reikalauja naujų valdymo modelių, tokių kaip spaudos taryba ir transliuotojų tarybos, taip pat įvairios savivaldos formos, bendras valdymas ir teisiškai privalomos taisyklės. Esamos struktūros sensta, vis labiau įsivyraujant internetui.

5. Kintantis informacijos pasaulis reikalauja inovacijų ir naujos vizijos, paremtos senomis ir laiko patikrintomis vertybėmis. EFJ pripažįsta, kad žurnalistai ir jų sąjungos, veikdami pavieniui, šių problemų negalės išspręsti. Mums reikia steigti naujus aljansus, apjungiančius visas suinteresuotas šalis – žiniasklaidos priemonių savininkus, pilietinės visuomenės grupes bei politikos kūrėjus nacionaliniu ir europiniu lygmeniu – siekiant kurti naujus dialogus ir diskusijas apie žiniasklaidos vaidmens stiprinimą.

Mes privalome pasinaudoti Europos Sąjungos administracijos pasikeitimu 2009 m. ir nacionaliniu bei europiniu lygmeniu inicijuoti viešą diskusiją apie žiniasklaidos ateitį Europoje.

Ši diskusija turi būti sutelkta ne tik į komunikacijos politiką arba techninius klausimus, kylančius iš telefonijos, transliuotojų, spaudos ir skaitmeninės žiniasklaidos technologinio suartėjimo. Šie klausimai yra svarbūs, tačiau esminis ir istoriškai svarbus uždavinys yra sustiprinti žurnalistikos, kaip pagrindinio pliuralizmo ir visuomenės įtraukimo į demokratinį Europos gyvenimą mechanizmo, vaidmenį.

Atsižvelgiant į tai, 2009 m. Varnoje įvykęs EŽF metinis susirinkimas deklaruoja Europos žurnalistų ketinimą būti pokyčių priešakyje, įgyvendinant šiuos veiksmus:

• aktyviai kovojant dėl pokyčių įgyvendinimo Europos politikos kūrime, sudarant galimybę visapusiškai analizuoti žiniasklaidos raidą ir skatinti naujas iniciatyvas, įskaitant Europos viršūnių susitikimą, įtraukiant visas suinteresuotas šalis, ir Europos Sąjungos specialiosios paskirties padalinio, kuriame būtų atstovaujama žurnalistų sąjungai, įsteigimą, kuris padėtų valstybėms narėms spręsti žiniasklaidos krizės sukeltas problemas;

• kartu su žiniasklaidos priemonių savininkais ir kitais partneriais ieškoti galimybių tobulinti dialogo su politikos kūrėjais ir vyriausybėmis struktūras;

• remti pasiūlymus nacionaliniu ir Europos lygmeniu, siekiant suteikti neatidėliotiną pagalbą žiniasklaidai, reikalaujant, kad visos – tradicinės ir naujos – pagalbos formos būtų įgyvendinamos

laikantis redakcinės nepriklausomybės ir žurnalistikos laisvės etikos principų ir siekiant stiprinti šias vertybes kintančiomis žiniasklaidos organizavimo ir žurnalistikos sąlygomis;

gerbiant socialines teises, įskaitant darbo standartus ir tinkamų darbo sąlygų sudarymą žurnalistams ir kitiems žiniasklaidos darbuotojams;

investuojant į žurnalistikos kokybę, skatinant įvairovę ir įtvirtinant viešųjų paslaugų vertybes pliuralistinėse žiniasklaidos sistemose;

• toliau stebėti šio sektoriaus pokyčius visoje Europoje ir informuoti apie jo raidą;

• remti žurnalistus, kovojančius su negailestingomis išlaidų mažinimo strategijomis, ir skatinti tvirtų EŽF sąjungų steigimą visoje Europoje bei stiprinti jų galimybes pasiekti visas visuomenės grupes, ypač jaunimą;

• 2009 m. surengti Europos konferenciją žiniasklaidos krizės tema, siekiant numatyti tolesnes priemones, kurių reikia imtis ginant žurnalistų darbą ir naujų iniciatyvų plėtrą stiprinant žiniasklaidą Europoje.

EŽF tiki, kad ateitis atneš puikių galimybių bei esminių pokyčių. Mes remiame savo narių sąjungas, ginančias savo profesiją ir žurnalistų darbo vietas, ir skatinsime naują dalyvavimą, dialogą ir diskusijas apie ateitį, akcentuodami visuomenės vertybių, dialogo ir spaudos laisvės svarbą visiems.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *